• Våra tjänster Kontor, trapphus, storstädning eller flytthjälp mm. Titta gärna på vår servicemeny och se vad vi kan hjälpa dig med!

Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö

Kvalitetsarbete enligt ISO

 

Vi har infört ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Detta system skall säkerställa att våra tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och kvalitetsarbete. Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet och en kontinuerlig minskning av antal fel/misstag/reklamationer.

Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss. Vi på Despo har lång erfarenhet av att arbeta med hög kvalitet. Tack vare vår erfarenhet inom städservice förstår vi de krav som ställs idag, på oss som företag och våra medarbetare. För oss är det viktigt att ni som kunder känner er trygga med vetskapen om att rätt personal finns på rätt plats när ni behöver det, oavsett om det är längre eller tillfälliga uppdrag.

Vi ställer höga krav på våra medarbetare som jobbar hos oss. För att trygga våra medarbetare är vi arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001 arbetsmiljö sedan 2019. För att ni som kunder ska känna er trygga med att ni får det ni förväntar er är vi sedan 2016 kvalitetscertifierade enl ISO 9001 kvalitet. För att vi ska bidra till en hållbar värld och systematiskt utvärdera vårt klimatavtryck är vi sedan 2016 miljöcertifierade enligt ISO 14001 miljö.   

Vår KVALITETSPOLICY 

 • Våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitet och vi ska uppfylla kundernas krav, behov och förväntningar
 • De ska utföras i rätt tid och till avtalade villkor 
 • Vi ska utföra tjänsterna på ett serviceinriktat sätt och med ett trevligt bemötande
 • Vi ska utöva ett bra ledarskapoch arbeta med en ständig förbättring av vår kvalitet
 • Alla ska ta ett kvalitetsansvar och alltid ligga "steget före"
 • VD och övriga medarbetare åtar sig att upppfylla kunders och övriga intressenters krav inklusive tillämpliga lagar och förordningar samt att arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemet                                 

 

Miljöarbete enligt ISO

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Vi har infört ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2004. Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både yttre och inre miljö. Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan.  

Enligt vår miljöpolicy skall vi minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår lokalvård.

Vår MILJÖPOLICY 

 • Vi ska hushålla med naturresurserna och minska förorening och avfall genom miljöanpassade arbetsmetoder och material
 • Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav
 • Vi ska sträva efter att alla produkter vi använder ska vara miljömärkta
 • Vårt miljöarbete ska präglas av ett kretsloppstänkande
 • Vi ska sträva efter ständiga förbättringar av vårt miljöarbete och försöka att dagligen öka vår personals miljömedvetande, bl a genom utbildning
 • Vi ska värna om miljön genom ett miljöanpassat synsätt och agerande 

 

Arbetsmiljöarbete enligt ISO

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Despo Service då vi är väl medvetna om att våra medarbetare, deras välmående och säkerhet är vår starkaste tillgång. Vi är väl medvetna om att åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl den enskilda som Despo Service. Målsättningen för vårt arbetsmiljöarbte är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Bevakning och utveckling av arbetsmiljön är en naturlig del i alla verksamheter inom  Despo Service.

Våra insatser inom arbetsmiljöområdet utvärderas löpande för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav skall anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl Despo Service som den enskilde. Arbetsmiljöverksamheten är en för Despo Service och de anställda gemensam angelägenhet. Det bedrivs i samverkan där alla har ansvaret att medverka. Åtgärder för att förändra arbetsmiljö skall präglas av den helhetssyn på alla de faktorer som påverkar människan i arbetet. Bevakning och lagefterlevnadskontroll av gällande arbetsmiljölagstiftning och andra krav från intressenter sker kontinuerligt. Personalen skall inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika dem. 

Vår ARBETSMILJÖPOLICY 

 • Despos arbetsmiljöpolicy ska leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador. Detta främjar kvalitet, effektivitet och lönsamhet
 • Arbetsklimat och psykosociala frågor ska ägnas stor uppmärksamhet, så att problem kan uppmärksammas i ett tidigt skede och åtgärder inledas så snart som möjligt.
 • Despos chefer har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna och det dagliga arbetsmiljöarbetet. De ska skapa en bra och säker arbetsmiljö
 • Vi ska göra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomföra och följa upp beslutade åtgärder
 • Varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö

 
Våra certifikat hittar ni under fliken "Om oss"